در این مقاله توجیه اقتصادی سیستم هوشمند سازی ساختمان بررسی می گردد. از آنجا كه هزينه هاي مختلف در رابطه با تعمیر و نگهداری و بازسازی یک ساختمان هزینه بسیاری را در بر می گیرد. توجیه اقتصادی سیستم هوشمند سازی ساختمان به این صورت تعریف می شود که سیستم مدیریت هوشمند سازی ساختمان نقش مهمی در کاهش  هزینه های ساختمان دارد. سیستم ساختمان هوشمند باعث می شود این سرمایه ها و همچنین هزینه های نصب این سیستم باز گردد. این بازگشت سرمایه به این صورت است که زمانی که کاهش مصرف انرژی صورت می گیرد به مراتب هزینه ها نیز کمتر می شود. پارامترهایی در این بخش باعث کاهش مصرف انرژی می شوند که عبارتند از
زمانبندی برای شروع و پایان کار بخش تاسیسات در یک ساختمان هوشمند : مثلا می توان سیستم گرمایش و سرمایش و نور یک ساختمان اداری را طوری تنظیم نمود که در زمان عدم وجود کارمندان و در روزهای تعطیل خاموش باشد و یا در حداقل میزان مصرف انرژی قرار داشته باشد.

هوشمند سازی ساختمان

به کارگیری منابع دیگر در وقت مناسب: مثلا در یک ساختمان هوشمند هنگامیکه دمای بیرون از ساختمان مطلوب است سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان هوشمند به طور اتوماتیک قطع شود. همچنین می توان در صورت وجود نور در بیرون از ساختمان از آن نور نیز برای روشنایی ساختمان استفاده نتمود.
کاهش هزینه های تعمیرات ساختمان : این زمان می تواند بین 3 تا 5 سال باشد. بازگشت سرمایه بین 3 تا 5 سال با توجه به نوع سیستم هوشمند در ساختمان متفاوت خواهد بود. مثلا هنگامیکه در موتور خانه از سیستم هوشمند سازی ساختمان استفاده کنیم.در پایان 22 ماه به سرمایه اولیه می رسیم . در کل هنگامیکه از سیستم هوشمند سازی ساختمان استفاده می کنیم مصرف انرژی تا 52% کمتر می شود. با زهم این عدد بسته به استفاده و به کارگیری در بخش های مختلف ساختمان متفاوت است. مثلا در موتورخانه با استفاده از سیستم هوشمند ساختمان نزدیک به 30 درصد صرفه جویی انجام می گیرد.